Smlouva o hudbě

Toto je smlouva mezi společností Shutterstock Canada, ULC, která podniká pod názvem PremiumBeat (dále jen „PremiumBeat“), a vámi nebo zaměstnavatelem, jménem kterého tuto smlouvu uzavíráte (dále jen „vy“). Použitím našich webových stránek nebo zakoupením licence od nás vyjadřujete souhlas s tím, že se budete řídit následujícími všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „smlouva“), které se vztahují na vámi zakoupenou licenci.

Tento překlad je poskytován pro vaše pohodlí a nejedná se o právní dokument. V případě potřeby si prostudujte <a href="/music-agreement">původní text v anglickém jazyce</a>.


1. Definice

Projekt: Mediální projekt, ke kterému je nahrávka synchronizována.

Nahrávka: Určité nahrané hudební dílo, na které může společnost PremiumBeat poskytnout licenci (včetně hudební kompozice).

2. Nevýhradní licence od společnosti PremiumBeat

Na základě zakoupení licence od společnosti PremiumBeat vám tato společnost uděluje omezené, nevýhradní, nepřevoditelné a celosvětově platné (s výjimkou případů, kdy je uvedeno výslovné omezení na jedinou „oblast“) právo a licenci, platné po neomezenou dobu, na provádění změn (podléhajících příslušným omezením) a používání nahrávky v souladu se všeobecnými obchodními podmínkami této smlouvy a standardní nebo prémiovou licencí podle toho, co je relevantní. Tímto souhlasíte, že společnosti PremiumBeat zaplatíte za tuto zakoupenou licenci určitý licenční poplatek podle sazeb uvedených na webových stránkách společnosti PremiumBeat. Aktuální ceny najdete na stránce Licence.

Ukázky nahrávek, které jsou dostupné ke stažení na webových stránkách společnosti PremiumBeat, jsou určeny pro účely interního testování a schvalování klienty a nelze je používat pro žádný jiný účel, mimo jiné pro jakékoli nelicencované použití v komerčních materiálech, reklamách, digitálních médiích nebo k synchronizaci videí.

Níže jsou uvedeny podrobné informace pro jednotlivé licence a po nich následují specifikace týkající se všech typů licencí:

3. Další podmínky pro všechny typy licencí

Nahrávka licencovaná níže je určena pouze pro vaše vlastní osobní použití nebo použití vaší organizací. Nahrávku můžete použít pro osobní projekty nebo pro profesionální projekty, které provedete pro své klienty nebo svého zaměstnavatele.

S výjimkou nahrávek označených jako „nezaregistrované o ochranných svazů“ tato licence nezahrnuje práva na veřejné provozování. V případě nahrávek neoznačených jako „nezaregistrované u ochranných svazů“ platí, že k řádnému nahlášení hudby použité v televizní nebo rozhlasové tvorbě musí vysílací sítě, stanice a příslušné organizace pro ochranu autorských práv vyplnit seznamy použité hudby a jejich kopii musí odeslat e-mailem na adresu support@premiumbeat.com. Služba PremiumBeat poskytne na vyžádání veškeré informace pro seznam použité hudby.

Všechny naše licence umožňují používat nahrávku od společnosti PremiumBeat v systémech online video platforem, nicméně vlastníkem nahrávky zůstane společnost PremiumBeat. Nemůžete si nárokovat vlastnictví nahrávky (ani ji jinak poskytnout k dispozici) prostřednictvím jakéhokoli systému detekce nebo registrace obsahu (jako je systém Content ID služby YouTube), i když je synchronizován s vaším vlastním projektem.

Standardní licence

STANDARDNÍ licence umožňuje používat nahrávku v neomezeném počtu projektů následujícími způsoby:


Na webu, včetně komerčně distribuovaných* projektů, mimo jiné:

 • v online streamingu (YouTube, Vimeo, Netflix, Hulu, Amazon Prime),
 • na webových stránkách a v sociálních médiích,
 • ve webových reklamách (včetně jako součást reklamy přehrávané na začátku) a
 • v podcastech.

Libovolný projekt, který není „komerčně distribuován“* nebo jinak výslovně stanoven případem použití prémiové licence, mimo jiné:

 • korporátní videa,
 • videa a prezentace prodávané třetím stranám pro nekomerční použití (např. svatební videa),
 • aplikace a videohry,
 • filmová a divadelní tvorba (studentská, pro filmové festivaly) a
 • televizní a rozhlasové pořady (pilotní filmy, veřejné vysílání).

* Komerčně distribuovaný projekt znamená distribuci prostřednictvím stahování nebo ve fyzické formě více než 1000 jednotek jakéhokoli jednoho projektu, pokud je záměrem takového projektu vytvářet vám příjmy.

Stáhnout ukázkovou licenci (PDF)

Prémiová licence

PRÉMIOVÁ licence vám umožní používat nahrávku v jednom projektu:


Komerčně distribuovaný* projekt, který je jinak povolen na základě standardní licence


  V reklamě distribuované v jedné oblasti**:

  • v televizi (ať už šíření probíhá prostřednictvím vysílání, kabelové televize, nebo v obsahu „na vyžádání“),
  • v rozhlase,
  • ve venkovní reklamě (například na digitálních reklamních plochách),
  • v divadlech,

  Ve filmové nebo divadelní tvorbě za předpokladu, že rozpočet takového filmu nebo divadelního představení nepřekročí 2 000 000 USD


   Na prodejních místech za předpokladu, že všechna taková místa se nacházejí v jediné oblasti**. Mezi příklady takového použití patří mimo jiné:

   • nákupní centra,
   • systémy pro prodejní místa,
   • displeje v prodejnách,
   • videa v předváděcích místnostech,
   • odborné veletrhy, průmyslové veletrhy a výstavy.

   ** Musí se jednat o oblast obydlenou jedním suverénním národem.

   Bez ohledu na jednoúčelovou licenci udělenou prostřednictvím prémiové licence mohou být nahrávky licencované na základě prémiové licence distribuovány v neomezeném počtu ve spojení se základním použitím, které výslovně zahrnují překlady této licence.

   Stáhnout ukázkovou licenci (PDF)

   4. Omezení použití

   Nesmíte:

   • prodávat, převádět, sublicencovat, sdílet, darovat ani jinak přidělit nahrávky ani vaše práva, udělená na základě této smlouvy, jakékoli třetí straně,
   • znovu prodat nahrávku, ať už samotnou, nebo jako součást balíčku, výhradně s výjimkou případů, kdy je zahrnuta ve vašem vlastním projektu,
   • znovu prodat nahrávku (nebo ji jinak poskytnout k dispozici) jakýmkoli způsobem, který by umožnil třetí straně stáhnout nahrávku jako samostatný soubor, například jako šablony elektronických pohlednic nebo webové šablony,
   • znovu prodat nahrávku (nebo ji jinak poskytnout k dispozici) jako součást jakéhokoli konkurenčního produktu, jako je hudební kompilace nebo knihovna hudby,
   • prodat nahrávku (nebo ji jinak poskytnout k dispozici) jako vaši hudbu, součást vaší hudby nebo vaši skladbu, i když byla původní hudba změněna či upravena nebo jste do ní přidali další nástroje či vokály,
   • tvrdit, že jste tvůrcem nahrávky nebo jakéhokoli z ní odvozeného díla či majitelem autorských práv k nahrávce nebo takovému odvozenému dílu.

   5. Vlastnictví

   Tímto berete na vědomí, že společnost PremiumBeat je a zůstane vlastníkem veškerých práv, nároků a zájmů souvisejících s nahrávkou, mimo jiné veškerých autorských práv. Nahrávka podléhá kanadským a mezinárodním zákonům o autorském právu a je těmito zákony chráněna. Tato licence je nevýhradní a společnost PremiumBeat si ponechává právo prodávat licence pro nahrávku třetí stranám podle svého vlastního uvážení.

   6. Omezení odpovědnosti

   Společnost PremiumBeat neposkytuje žádné záruky ani prohlášení, ať už výslovné, nebo předpokládané, s výjimkou záruky, že má právo udělit licenci poskytnutou na základě této smlouvy. Celková odpovědnost společnosti PremiumBeat podle této smlouvy vyplývající z vašeho používání libovolné nahrávky bude omezena na licenční poplatek zaplacený vámi za takovou nahrávku. Tímto souhlasíte, že je vám tato licence udělena bez jakékoli další záruky nebo opravného prostředku.

   7. Dostupnost

   Společnost PremiumBeat vynakládá veškeré možné úsilí na to, aby všechny nahrávky, které tvoří její online knihovnu, byly vždy dostupné. Nicméně neposkytuje žádná prohlášení ani záruky týkající se nepřetržité dostupnosti veškerých nahrávek. Společnost PremiumBeat může na základě vlastního uvážení ukončit platnost licence pro určité nahrávky. V případě, že společnost PremiumBeat obdrží oznámení nebo jiným způsobem dospěje k závěru, že libovolná nahrávka může být předmětem nároků v důsledku porušení práv jiného subjektu, za které může být společnost PremiumBeat odpovědná, může po vás požadovat, abyste okamžitě přestali nahrávku používat, smazali ji nebo odebrali ze svých místních systémů, počítačových systémů a úložišť (elektronických nebo fyzických) a abyste zajistili, že klienti učiní totéž. Společnost PremiumBeat vám poskytne zdarma srovnatelný obsah (přičemž o srovnatelnosti rozhodne společnost PremiumBeat podle svého přiměřeného obchodního úsudku), avšak za ostatních všeobecných obchodních podmínek stanovených touto smlouvou.

   8. Daně

   Licenční poplatky účtované společností PremiumBeat nezahrnují žádné daně, cla ani jiné zákonem stanovené poplatky. Společnost PremiumBeat vám bude dále účtovat částky jakýchkoli takových daní, cel nebo dalších poplatků, jejichž vybírání je po společnosti PremiumBeat vyžadováno. Mimo jiné se jedná o daně z prodeje, daně z používání a daně z přidané hodnoty. Uzavřením této smlouvy potvrzujete, že země vašeho trvalého pobytu je stejná jako země uvedená ve vaší fakturační adrese.

   9. Obecná ustanovení

   Tato smlouva se řídí a vykládá podle zákonů kanadské provincie Quebec a smluvní strany tímto souhlasí s pravomocí soudů soudního obvodu Montreal. Smluvní strany výslovně požadovaly, aby koncepty této smlouvy a všech doplňkových dokumentů byly vypracovány v anglickém jazyce.

   Nic v této smlouvě nesmí být vykládáno jako ustavení nebo vytvoření společného podniku či partnerství mezi smluvními stranami. Tato smlouva musí být ve prospěch příslušných dědiců, exekutorů, správců a nástupců stran této smlouvy a je pro všechny tyto subjekty závazná. Pokud soud kompetentní jurisdikce nebo jiný zákonem ustanovený orgán, který má příslušnou pravomoc, rozhodne, že jakákoli část této smlouvy je neplatná nebo nevymahatelná, zůstane zbývající část této smlouvy plně platná a účinná.

   Datum poslední revize: únor 2020

   Potřebujete ještě s něčím pomoci?
   Stačí nám zaslat zprávu.

   Prostřednictvím našeho jednoduchého licencování hudby a v rámci odhodlání zajišťovat prvotřídní podporu se snažíme poskytovat vám ty nejlepší zákaznické zkušenosti. Pokud vám můžeme s něčím pomoci, neváhejte a kontaktujte nás.