Umowa dotycząca muzyki

Jest to umowa między firmą Shutterstock Canada, ULC prowadzącą działalność pod nazwą PremiumBeat („PremiumBeat”) oraz użytkownikiem lub jego pracodawcą, w imieniu którego użytkownik podpisuje niniejszą umowę („użytkownik”). Używanie naszej strony internetowej i/lub zakup oznacza wyrażenie zgody na przestrzeganie poniższych warunków („umowy”) w zakresie zakupionej licencji.

Niniejsze tłumaczenie zostało przygotowane dla wygody użytkownika i nie jest dokumentem prawnym. Należy zapoznać się z <a href="/music-agreement">oryginalnym tekstem w języku angielskim</a>.


1 — Definicja

Produkcja: projekt multimedialny, z którym zsynchronizowano nagranie.

Nagranie: utwór muzyczny dostępny na licencji PremiumBeat (łącznie z kompozycją muzyczną, która jest w nim zawarta).

Reklama: produkcja o czasie trwania nie dłuższym niż trzy minuty, która przekazuje jawnie sponsorowany, nieosobowy przekaz mający na celu promocję lub sprzedaż produktu i/lub usługi.

Projekt rozrywkowy: produkcja, która nie jest reklamą i jest przeznaczona do celów rozrywkowych.

DVD: każde materialne urządzenie istniejące obecnie lub opracowane w przyszłości, w tym bez ograniczeń, płyty DVD i Blu-ray, na których zapisana jest produkcja i do których dostęp można uzyskać za pomocą odtwarzacza DVD lub Blu-ray lub innego sprzętu umożliwiającego odtwarzanie takiego materialnego urządzenia.

Użytek osobisty: w odniesieniu do produkcji rozpowszechnianej za pośrednictwem platformy udostępniania wideo produkcja, w odniesieniu do której wydano nie więcej niż 4 999 USD (łącznie) na promocję, reklamę i/lub marketing takiego projektu.

Muzyka bez OZZ: nagrania oznaczone jako „bez OZZ”.

Strony internetowe: wszystkie zastosowania online (dostępne za pośrednictwem przeglądarki internetowej, a nie, dla jasności, za pośrednictwem aplikacji), z wyłączeniem platform mediów społecznościowych (oraz podobnych lub analogicznych platform niewskazanych wyraźnie w niniejszym dokumencie) i platform udostępniania wideo (oraz podobnych lub analogicznych platform niewskazanych wyraźnie w niniejszym dokumencie).

Platformy mediów społecznościowych: Instagram, Facebook, Twitter, Twitch, TikTok i dodatkowe platformy, które PremiumBeat wskaże według własnego uznania.

Telewizja: linearne programy telewizyjne rozpowszechniane za pośrednictwem transmisji, satelity, tzw. „IPTV” i/lub telewizji kablowej, ale nie obejmuje w szczególności usług wideo OTT (np. Netflix, Hulu, Amazon, Disney+, Apple+ oraz podobnych lub analogicznych usług).

Platforma udostępniania wideo: YouTube (www.youtube.com), Vimeo (www.vimeo.com) i dodatkowe internetowe platformy udostępniania wideo, które PremiumBeat wskaże według własnego uznania.

Pilot: produkcja o czasie trwania nieprzekraczającym 44 minut, stanowiąca pierwszy odcinek potencjalnej serii.

Nadawca publiczny: telewizja naziemna finansowana głównie przez rząd i/lub widzów, nienastawiona na zysk, w tym bez ograniczeń PBS w Stanach Zjednoczonych.

Platforma dystrybucji podcastów: dowolny portal internetowy, za pośrednictwem którego można uzyskać dostęp do podcastów, przesyłać je i/lub pobierać.

Projekt studencki: oznacza, w odniesieniu do każdej produkcji lub innego dozwolonego użytku w niniejszym dokumencie (innego niż reklama), projekt, który jest niekomercyjny i realizowany przez studenta w ramach studiów w akredytowanej instytucji edukacyjnej.

Wykorzystanie kinowe: wystawienie w kinach komercyjnych.

2 — Niewyłączne licencje PremiumBeat

Przez zakup licencji PremiumBeat serwis PremiumBeat udziela ograniczonych, niewyłącznych, nieprzenoszalnych, globalnych (z wyjątkiem przypadków wyraźnie ograniczonych do jednego „terytorium”) wieczystych praw i licencji pozwalających na modyfikację (z zastrzeżeniem powiązanych ograniczeń) i użycie nagrania zgodnie z warunkami Umowy oraz licencją standardową lub premium (stosownie do przypadku). Użytkownik zgadza się zapłacić PremiumBeat określoną opłatę zgodnie z cenami na stronie internetowej. Bieżące ceny podano na stronie Licencja.

Wersje próbne nagrań dostępne do pobrania na stronie internetowej PremiumBeat są przeznaczone wyłącznie do testów wewnętrznych oraz w celu potwierdzenia decyzji przez klientów. Nie można ich wykorzystywać do jakichkolwiek innych celów, w tym między innymi do nielicencjonowanego wykorzystania w materiałach komercyjnych, reklamach, cyfrowych projektach multimedialnych ani filmach.

Szczegóły dotyczące poszczególnych licencji i szczegóły dotyczące wszystkich typów licencji podano poniżej:

3 — Warunki dodatkowe dla wszystkich rodzajów licencji

Nagranie licencjonowane na mocy niniejszej umowy jest przeznaczone wyłącznie do jednoosobowego użytku osobistego lub organizacyjnego. Nagrania można używać do produkcji osobistych i/lub profesjonalnych podejmowanych dla klientów lub dla pracodawcy.

Poza nagraniami oznaczonymi jako „Muzyka bez OZZ” ta licencja nie obejmuje praw do publicznego wykonania utworu. W przypadku nagrań nieoznaczonych jako „bez OZZ” dla prawidłowego zgłoszenia muzyki użytej w produkcjach telewizyjnych i radiowych należy wypełnić arkusz informacyjny i wysłać jego kopię na adres cuesheets@shutterstock.com. Na prośbę serwis PremiumBeat dostarczy wszystkie informacje potrzebne do arkusza informacyjnego. Niezależnie od powyższego lub innych postanowień niniejszych warunków Użytkownik przyjmuje do wiadomości w odniesieniu do muzyki bez OZZ i wyraża zgodę na to, że żadne z niniejszych postanowień nie wyklucza możliwości dochodzenia przez PremiumBeat roszczeń z tytułu udziału w funduszach tzw. „czarnej skrzynki” lub jakichkolwiek funduszach wypłaconych lub należnych od jakiejkolwiek organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub w inny sposób w drodze ogólnej dystrybucji w poszczególnych krajach. Ponadto w przypadku gdy muzyka bez OZZ jest publicznie odtwarzana (lub udostępniana do odtwarzania) przez podmiot zajmujący się wyświetlaniem lub inną transmisją programów (każdy „Dystrybutor niższego szczebla”), a takie odtwarzanie powoduje konieczność uiszczenia przez Dystrybutora niższego szczebla opłat lub tantiem na rzecz organizacji zajmującej się prawami autorskimi w dowolnej jurysdykcji, żadne z niniejszych postanowień nie wyklucza możliwości dochodzenia przez PremiumBeat udziału w tych środkach, przy czym uznaje się, że w przypadku gdy dystrybutor niższego szczebla nie posiada licencji na wykonywanie nagrań na podstawie licencji udzielonej przez organizacje praw autorskich, wówczas wykorzystanie muzyki bez OZZ w produkcji dystrybuowanej, wystawianej i/lub przekazywanej przez takiego dystrybutora niższego szczebla uznaje się za oparte na licencji bezpośredniej i nie ma on obowiązku uzyskania licencji od jakiejkolwiek organizacji praw autorskich w odniesieniu do takiego wykorzystania.

W ramach każdej z naszych licencji Użytkownik może rozpowszechniać produkcję na platformie udostępniania wideo lub za jej pośrednictwem, przy czym PremiumBeat zachowuje prawo własności do nagrania zawartego w takim projekcie. Użytkownik nie może rościć prawa własności nagrania (lub udostępniać go w inny sposób) na rzecz systemu identyfikacji i/lub rejestracji treści (takiego jak system YouTube Content ID), nawet w przypadku synchronizacji nagrania z własną produkcją.

Licencja standardowa

„Standardowa Licencja na Muzykę” przyznaje następujące prawa i uprawnienia (dla jasności wszystkie prawa i uprawnienia wyszczególnione w licencji rozszerzonej są wyraźnie wyłączone ze standardowej licencji na muzykę, chyba że wyraźnie wskazano inaczej):


Niewyłączne prawo do synchronizacji nagrań w relacji czasowej z produkcją rozpowszechnianą za pośrednictwem lub w inny sposób udostępnianą, lub hostowaną za pośrednictwem:

 • Stron internetowych;

 • Platform mediów społecznościowych;

 • Platform udostępniania wideo, pod warunkiem że taka dystrybucja jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego; oraz

 • Platform dystrybucji podcastów, jednak tylko w odniesieniu do produkcji wyłącznie audio, w charakterze podcastu;

 • Wykorzystania kinowego, jednak wyłącznie w odniesieniu do projektów studenckich.


Niewyłączne prawo do odtwarzania i wykonywania nagrań w spektaklach i podobnych występach na żywo lub w związku z nimi, ale wyłącznie w zakresie, w jakim są to projekty studenckie

Licencja premium

„Licencja na Muzykę Premium” przyznaje te same prawa, co w ramach standardowej licencji na muzykę wraz z niewyłącznym prawem do synchronizacji nagrań w relacji czasowej z produkcją, w tym ze wszystkimi formami reklam rozpowszechnianymi za pośrednictwem:


 • Telewizji, w jednym kraju, pod warunkiem że jakakolwiek dystrybucja produkcji rozrywkowej za pośrednictwem telewizji będzie dodatkowo ograniczona jedynie do projektu pilotażowego lub produkcji powstałej na zamówienie i dostępnej jedynie za pośrednictwem nadawcy publicznego;

 • Radia, w jednym kraju;

 • fizycznych punktów sprzedaży, pokazów handlowych, ekspozycji sklepowych i wydarzeń przemysłowych, pod warunkiem że we wszystkich przypadkach takie wykorzystanie jest ograniczone do jednego kraju;

 • DVD, jednak nie więcej niż 1000 egzemplarzy;

 • aplikacji oprogramowania komputerowego (w tym aplikacji mobilnych, czyli „apps”, oraz gier wideo), ale nie więcej niż 1000 kopii lub pobrań (łącznie).


4 — Ograniczenia użytkowania

Nie wolno:

 • sprzedawać, przekazywać, sublicencjonować, udostępniać, rozdawać lub w inny sposób przypisywać nagrań lub praw przyznanych na mocy niniejszej Umowy innym stronom.
 • odsprzedawać nagrania osobno lub jako część pakietu, z wyjątkiem tego, co jest osadzone w produkcji klienta.
 • odsprzedawać nagrania (lub udostępniać go w inny sposób) w dowolny sposób, który umożliwiłby stronie trzeciej pobranie nagrania w postaci osobnego pliku, czyli na przykład szablonów kart elektronicznych lub stron internetowych.
 • odsprzedawać nagrania (ani udostępniać go w inny sposób) pojedynczo lub w ramach konkurencyjnego produktu, takiego jak kompilacja efektów dźwiękowych lub biblioteka efektów dźwiękowych.
 • sprzedawać nagrania (lub udostępniać go w inny sposób) jako utwór lub jako część utworu użytkownika, nawet jeśli nagranie przekształcono, zmieniono lub rozszerzono o inne instrumenty lub o wokal.
 • rościć bycia twórcą lub właścicielem praw autorskich do nagrania lub jakiejkolwiek pracy pochodnej utworzonej z nagrania.

5 — Własność

Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że PremiumBeat jest i pozostaje właścicielem wszelkich praw, tytułów i udziałów w nagraniu, w tym w szczególności wszelkich praw autorskich. Nagrywanie jest chronione i podlega kanadyjskim oraz międzynarodowym prawom autorskim. Niniejsza licencja jest niewyłączna; PremiumBeat zachowuje prawo do sprzedaży licencji na nagrywanie stronom trzecim według własnego uznania.

6 — Ograniczenie odpowiedzialności

PremiumBeat nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń, wyraźnych lub dorozumianych, z wyjątkiem gwarancji, że ma prawo do udzielenia licencji udzielonej na mocy niniejszej licencji. Całkowita odpowiedzialność PremiumBeat na mocy niniejszej Umowy wynikająca z wykorzystania dowolnego nagrania jest ograniczona do opłaty licencyjnej zapłaconej przez użytkownika za takie nagranie. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na otrzymanie niniejszej licencji bez żadnej innej gwarancji ani bez prawa do regresu.

7 — Dostępność

PremiumBeat dokłada wszelkich starań, aby zapewnić stałą dostępność wszystkich nagrań z biblioteki online. Jednak nie możemy oświadczyć ani zagwarantować, że wszystkie Nagrania będą przez cały czas dostępne. PremiumBeat może zaprzestać licencjonowania niektórych nagrań według własnego uznania. Jeśli PremiumBeat otrzyma powiadomienie lub w inny sposób dojdzie do wniosku, że któreś nagranie może podlegać roszczeniu o naruszenie praw innej osoby, za które PremiumBeat może ponosić odpowiedzialność, PremiumBeat może zażądać od użytkownika natychmiastowego zaprzestania korzystania z nagrania i usunięcia go z lokacji, z systemów komputerowych i nośników pamięci (elektronicznych lub fizycznych) i upewnić się, że klienci użytkownika zrobią to samo. PremiumBeat dostarczy użytkownikowi porównywalne treści (przy czym stopień porównywalności zostanie ustalony przez PremiumBeat wedle własnego uznania komercyjnego) bezpłatnie, ale z zastrzeżeniem tych warunków i postanowień.

8 — Podatki

Opłaty licencyjne pobierane przez PremiumBeat nie zawierają podatków, ceł ani innych opłat rządowych. PremiumBeat obciąży użytkownika dodatkowymi kwotami podatków, ceł i innych opłat, które jest zobowiązany zebrać, w tym podatków od sprzedaży i użytkowania oraz podatku od wartości dodanej. Zawierając niniejszą umowę, użytkownik potwierdza, że kraj jego pobytu jest tożsamy z adresem do rozliczeń.

9 — Postanowienia ogólne

Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem prowincji Quebec, Kanada. Strony niniejszym zgadzają się na jurysdykcję sądów okręgu sądowego w Montrealu. Strony niniejszej Umowy wyraźnie zażądały, aby niniejsza Umowa i wszystkie dokumenty pomocnicze zostały zredagowane w języku angielskim.

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako stanowiące wspólne przedsięwzięcie lub partnerstwo między Stronami. Niniejsza Umowa będzie obowiązywać z korzyścią dla odpowiednich spadkobierców, wykonawców, administratorów i cesjonariuszy Stron niniejszej Umowy. Jeśli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub nieegzekwowalną przez właściwy sąd lub inny prawnie ustanowiony organ właściwy do dokonania takiego ustalenia, pozostała część niniejszej Umowy pozostaje w mocy.

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2022 r.

Nadal potrzebujesz pomocy?
Wyślij do nas wiadomość!

Chcemy zapewnić najlepsze wrażenia dzięki wysokiej jakości muzyce, prostym licencjom i obsłudze klienta na najwyższym poziomie chcemy zapewnić najwyższy możliwy poziom obsługi klienta. Jeśli możemy Ci pomóc, skontaktuj się z nami.